Discord Game

遊戲區

貓貓神社

輸入 $貓貓神社祈求 有機會被貓神眷顧

貓貓龍門射

輸入 $射龍門 有機會成功龍門高手

貓貓 21 點

輸入 $二十一點 有機會成為 21 點高手

貓貓香腸攤

輸入 $決鬥香腸伯 有機會成為香腸王

Last updated